Pozvánka na VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Představenstvo akciové společnosti WMS investiční společnost a.s., se sídlem Břehová 43/3,

110 00  Praha 1, Josefov - IČO 27647188, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, č. vložky 11488, svolává na 12. července 2016 v 14,00 hod.

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

konající se na adrese :

 Břehová 3, 110 00  Praha 1, Josefov

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  3. Volba orgánů valné hromady
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
  5. Zpráva dozorčí rady
  6. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti
  7. Projednání a schválení roční účetní závěrky společnosti a schválení návrhu představenstva na převedení ztráty roku 2015  do neuhrazené ztráty minulých let
  8. Závěr

 

Rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě je den konání  řádné valné hromady. Právo účastnit se řádné valné hromady svědčí osobám, které prokážou, že jsou vlastníky akcií ke dni konání řádné valné hromady.

Dokumenty týkající se programu řádné valné hromady jsou akcionářům k dispozici na adrese:  Praha 1 – Josefov, Břehová 43/3, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 16.00 hod. (je nutno se předem objednat).

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopií výše uvedených dokumentů na svůj náklad a na své nebezpečí.

V Praze dne  7.6.2016

 

Ing. Martin Folprecht

člen představenstva